Algemene voorwaarden

Artikel 1

In geval van wanbetaling heeft Tonny Hellebuyck het recht, na ingebrekestelling, het contract te verbreken. De klant is in dit geval schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk op 30% van de totale waarde van het contract wordt bepaald.

Artikel 2

Iedere reclamatie of betwisting van een factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de acht daten na ontvangst ervan.

Artikel 3

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Tielt, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden.

Artikel 4

Iedere vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest mee van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

Artikel 5

In geval van ongegronde niet betaling op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15%, met een minimum van 40,00 EUR en een maximum van 1.860,00 EUR, ten titel van conventioneel verhogingsbeding.

Artikel 6

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen het Vredegerecht te Gent en de Rechtbanken te Gent bevoegd.